RODO

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK INTERIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 11/220, tel. 22 252 30 56.

Jakie są cele przetwarzania moich danych osobowych?

Przesłane dane osobowe w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:

• przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę / zlecenie / dzieło,

• przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy,

• archiwizowania danych w celu zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeżeli zostanie wyrażona zgoda na poczet przyszłych rekrutacji, CV będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy lub do chwili odwołania tej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na jakiej podstawie będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie:

• działań zmierzających do zawarcia umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na potrzeby rekrutacji i zawarcia umowy o pracę / zlecenie / dzieło – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

• Zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i/lub liście motywacyjnym: jeżeli jest w nich więcej informacji niż wymienione powyżej, czyli np. gdy zostaną podane: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zainteresowania, dołączona zostanie fotografia.

• Działań związanych z realizacją umowy – (przepis prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

• Zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – jeśli została udzielona .

• Zgody – jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności i innych), jednakże prosimy o niezamieszczanie tych informacji w swojej aplikacji.

Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Przesłane dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Jakie jest źródło pochodzenia moich danych?

Pani/Pana dane są pozyskiwane bezpośrednio z CV i/lub listu motywacyjnego, podczas procesu rekrutacji.

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

• przez 1 miesiąc, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym rekrutacja została zakończona,

• przez okres 1 roku – jeżeli została wyrażona odrębna zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach.

Jakie przysługują mi prawa?

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii;
• żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
• żądania usunięcia danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;
• przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Czy mam prawo do wycofania zgody?

Tak, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i/lub liście motywacyjnym inne niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, lub przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji) – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Zgodę można zawsze wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@mkinterim.pl wpisując w tytule: „wycofuję zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji”. Ważne, by adres mailowy, z którego wysłane jest żądanie, był taki sam jak adres, z którego zostało wysłane CV.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację. Aby skorzystać z powyższego prawa, wystarczy do nas napisać na adres biuro@mkinterim.pl lub skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Marcinem Szpernalowskim (iod@mkinterim.pl). Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest obowiązkowe i wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia. Administrator nie będzie przekazywać danych do Państw Trzecich (tj. poza obszar EOG) ani do Organizacji Międzynarodowych. Dane przesyłane w CV i/lub liście motywacyjnym nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednoznacznie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli zamieścili Państwo więcej informacji o sobie niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, to działanie polegające na przesłaniu do nas swojego CV i/lub listu motywacyjnego zawierające inne dane niż w/w, jest odczytywane jako jednoznaczna zgoda na ich przetwarzanie.